Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Chocoladepastorij

Onze verkoopsvoorwaarden: 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en “chocoladepastorij” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.chocoladepastorij.be. Chocoladepastorij ” heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.chocoladepastorij.be te wijzigen. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
 • Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door “chocoladepastorij” en betaling van het voorschot. De bestelling is slechts definitief wanneer er een voorschot van 50% is geregistreerd op onze rekening  tenzij anders overeengekomen.
 • Facturen zijn betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken in onderling overleg tussen “chocoladepastorij” en de klant.
 • Bij niet tijdige annulatie voor een workshop(minder dan 14 dagen voorafgaand aan de datum workshop)  door ingeschreven personen (dient per mail te gebeuren) wordt het bedrag van het voorschot tot maxium 200 euro(annulatie groep) of 25 euro (annulatie individu) ingehouden en dient dit om de gemaakte onkosten en gemiste inkomsten te dekken. Indien de annulatie vanuit de chocoladepastorij gebeurt om welke reden ook, zal het voorschot teruggestort worden of, mits akkoord van alle partijen, een nieuwe datum worden vastgesteld.
 • Bij annulatie van een bestelling producten zal het betaalde voorschot worden ingehouden. Bij annulatie vanuit de chocoladepastorij, om welke reden ook, zal het voorschot teruggestort worden.
 • In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 49.58 € en een maximum van 1859.20 €.
 • Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten. Indien “Chocoladepastorij” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. “Chocoladepastorij” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.
 • Alle producten en diensten die door “Chocoladepastorij” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze worden aangeboden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten(indien product). “Chocoladepastorij” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten en diensten tot uitputting van voorraad. “chocoladepastorij” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. “chocoladepastorij” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of verpakking. De “chocoladepastorij” kan slechts aansprakelijk worden gehouden tot de waarde van zijn product en kan niet voor de immateriële gevolgschade of andere schade veroorzaakt door het product aansprakelijk zijn.
 • De goederen worden afgehaald op het adres van Chocoladepastorij: Tamelbroekstraat 2C te Brakel (Everbeek) of worden verzonden /bezorgd op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres. Verzending gebeurd enkel indien het product het toelaat en in onderling overleg na akkoord met de kosten die hieraan verbonden zijn. Schade ten gevolge van het transport zijn ten laste van de koper wanneer dit kosteloos gebeurt door de “chocoladepastorij” of wanneer hier voorafgaandelijk geen afspraken rond gemaakt werden.
 • Levering kan op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres. Prijs per km zijnde 0.50 eur/km.
 • Gezien de aard van de producten is het niet mogelijk te verzaken aan de aankoop na opening van de verpakking.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 2 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
 • “Chocoladepastorij” blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Bij inschrijving voor een workshop noteren wij u instemming om uw bedrijf op onze website te vermelden als referentie. Indien u dit niet wenst verzoeken wij u ons dit uitdrukkelijk te vermelden en zullen wij hier rekening mee houden.